Đem mũi tên Shaiya vào Window (Bring Shaiya arrow into Window)

Ch trong vài bước, con chut trong giao din Shaiya thường ngày s đến vi cuc sng ca bn!

1.        Ti Hình nh chut ti ĐÂY (File có đuôi .CUR)

2.       Gii nén . Đ đâu tùy ý hoc Copy vào Thư mc Cursor ca Window , mc đnh là C:\Windows\Cursors

Làm theo hướng dn sau:

In just a few steps, the mouse in Shaiya interface usually your day will come to life!

1. Download Photos in mouse HERE (File tails. CUR)

2. Extract. Located arbitrarily or Copy to Folder Cursor Window, the default is C: \ Windows \ Cursors

Follow instructions :

 

Mở mouse Properties, Cách 1/ Open mouse Properties Option 1

Control Panel01

…………………….OR Mở mouse Properties, Cách 2/ Open mouse Properties Option 2

Control Panel02

Chọn thẻ Pointers=>Chọn 1 mũi tên==> Click Browse==> Chọn vị trí lưu mũi tên của chuột Shaiya=> Open

Select the Pointers tab => Choose one arrow ==> Click Browse ==> Choose a location of your mouse arrow Shaiya => Open

Control Panel03

Control Panel04

Chọn tiếp các mũi tên khác=> Click Browse==> Chọn vị trí lưu mũi tên của chuột Shaiya=> Open

Select other  arrow ==> Click Browse ==> Choose a location of your mouse arrow Shaiya => Open

Control Panel05

Kết quả/Results 

Control Panel06

Control Panel07

Trả về Mouse mặc định của Window/Returns the default Window Mouse

Control Panel08