[Video] Fraps

(đã Crack chỉ cần cài đặt-REGISTERED)

1252118796fraps1

  • Fraps là một ứng dụng của Windows được sử dụng trong các trò chơi bằng cách sử dụng công nghệ DirectX hoặc OpenGL. (Fraps is a Windows application used in games using DirectX or OpenGL technology.)
  • Đo xem có bao nhiêu khung hình một giây – Frames Per Second (FPS), mà bạn nhận được ở mỗi góc màn hình. (Measure how many frames a second – Frames Per Second (FPS), which you get at each corner of the screen.)
  • Chụp ảnh màn hình (Screen Capture)
  • Fraps có thể nắm bắt cả âm thanh audio và phim video có độ phân giải lên đến 2560×1600 và tốc độ khung hình lưu lại cho phép đến ngưỡng 1-120 khung hình trên giây. (Fraps can capture audio and video up to 2560×1600 resolution and frame rates up to allow threshold 1-120 frames per second.)

Yêu cầu hệ thống

DirectX 9.0c hoặc DirectX 10
Quyền quản trị
Hỗ trợ tất cả các CPU hiện đại (Pentium 3 trở lên)

System Requirements

DirectX 9.0c or DirectX 10
Administrator rights
Supports all modern CPUs (Pentium 3 and above)

Download