Tự động hồi sinh trưởng nhóm (Auto Leader Res)

Hướng dẫn (guide)

  1. Download Cheat Engine 
  2. Cài đặt (Install)
  3. Thực hiện theo hình “Auto-Leader-Res How to.jpg” (Follow the picture “Auto-Leader-Res How to.jpg” )

Download