Tính toán sức đánh-Damage Calculator

Đây là món quà năm mới 2013 cho các game thủ Shaiya!
This is the 2013 new year gift Shaiya gamers!

Cài đặt
Install

 • Phần mềm chỉ chạy được trên Java Dowload Java
  This soft only run on Java enviroment
 • Sau khi cài đặt Java, không giải nén file mà mở trực tiếp
  After run Java.exe, no need to extract, open immediately

Download

****************************************************************************************************************

Hướng dẫn-Guide

Có 2 phần mà bạn dùng được với phần mềm này.
There are two things that you can used with this software:

Điều 1: Tính toán sức đánh của bạn , Tính toán sức đánh của bạn lên đối phương
Way 1: Calculate your damage , Calculate your damage to your opponent

Điều 2 :Tính toán điểm khi bạn Reset điểm tiềm năng mà không muốn thay đổi vũ khí hay phải khảm nạm ngọc lại.
Way 2: when you reset stats and dont want to change weapons or items ,it Calculate stats for you

Điều 2 dựa vào thông số sức đánh của bạn thiết lập ở Điều 1
Way 2
base on damage that you set up by Way 1

****************************************************************************************************************

Điều 1-Way 1

 • Nhập điểm tiềm năng của bạn vào các ô
  Enter stats into box
  tinh toan suc danh4
 • Enemy def và Enemy abs là do bạn hoàn toàn phỏng đoán, nếu có cách nào biết được đồ đối phương mặc thì càng chính xác
  Enemy def và Enemy ab are conjecture by you, if you know the way to know their amor, it more accurate
 • Bash là Sức đánh của đối phương, theo bạn phỏng đoán ở cấp độ nào từ 0 đến 5?
  Bash, for you, how is their damage rates from1 to 5?

 Điều 2 -Way 2:

 • Reset tiềm năng
  reset the stats
 • Nhập vào ô đầu tiên là STR hoặc WIS, bạn xác định chúng là bao nhiêu điểm. Phần còn lại chương trình sẽ tính toán cho ra các điểm như  LH, Trí tuệ, MM,… và bạn cộng vào điểm tiềm năng trong game
  enter the first box, STR or WIS, how many stat you want to add? The remainder, this sofware will calculate stats DEX, INT, LUC…and finally you add stat in game
  tinh toan suc danh5

Giải nghĩa
Interpretations:

Hình 1: Thẻ chọn nhân vật

Pic 1- Class tabs: Melee Class are: Fighter, Defender, Ranger, Assassin, Warior, Guardian.

tinh toan suc danh1 copy

Hình 2-Tiến hành nhập số liệu

Pic 2- Enter numbers

tinh toan suc danh2 copy

 1. Giải nghĩa
  INS-intelligence: trí tệWIS-wisdom: thông tháiDEX-dexterity: linh hoạtSTR-strength: sức mạnhLUC-luck: may mắnNon-none: không có

  ele-element: thuộc tính

  vs-versus: đấu với

  Neutral: trung tính

  Enemy abs-Enemy absorbtion: sức hấp thụ của đối phương

 2. Thuộc tính mạnh, yếu, trung tính là gì?
  What is Strong, Weak and Neutral element?
 • Tham khảo bài viết này-Refer to this post
 • Sau khi tham khảo, ví dụ có 2 thuộc tính: Lửa và Nước. Nước đánh bại Lửa. Vậy Nước là Thuộc tính mạnh. Lửa là Thuộc tính yếu.
  After Refer to that post
  , for example i have two ele: Fire and Water. Water defeat Fire. So water is the Strong  ele. Fire is the Weak ele.
 • Thuộc tính trung tính là khi cả 2 đối thủ có cùng 1 thuộc tính. Ví dụ có thuộc tính Đất, đối thủ bạn cũng có thuộc tính Đất
  Ele is Neutral when you and your opponents have the same ele. For example, you’re got Earth, your opponents is Earth ele too

Hình 3-Khi reset điểm tiềm năng

Pic 3- when you’re reset the stats

tinh toan suc danh3 copy

 • new DEX: Linh Hoạt cần thiết để tăng độ chính xác và né tránh,  nó cũng làm tăng sức đánh một chút.
  DEX is required to increase accuracy and evasion; it also increase a little the damage, but its value cannot be fixed considering the maximization of the damage.
 • min STR: nhập số điểm SM mà bạn nghĩa tối thiểu phải đạt được
  enter the minimum stat STR you mean to achieve
 • min LUC: nhập số điểm MM mà bạn nghĩa tối thiểu phải đạt được
  enter the minimum stat LUC you mean to achieve

****************************************************************************************************************