Log 2 accounts


1. Sanboxie

Sandbox –>Defaultbox–>Runsandboxed–>Run any program


log110

Browse>Chọn game.exe từ folder Shaiya

Browse>Select game.exe from Shaiya folder

log210

2. Shaiya Bot

Được dùng chủ yếu cho Shaiya US, các client của Shaiya US đều thích ứng khá tốt. Chọn đường dẫn tới game.exe

Used mainly for Shaiya U.S., the client of Shaiya U.S. are adapting quite well. Choose the path to game.exe

Download