Chống đóng băng màn hình-Anti Freeze Shaiya game Screen

Khi click ra chỗ khác trên Window không phải trong game màn hình thường bị đóng băng lại, ko ghi nhận bất cứ chuyển động nào. Các máy chủ phần lớn đã loại bỏ tình trạng này

  1. Vào game
  2. Mở chương trình và chọn Anti Freeze
  3. Không muốn đóng băng nữa chọn Revert

When you click away on the Window screen is not in the game often freezes, does not record any movement. The server largely eliminate this condition

  1.     In game
  2.     Open the program and select Anti Freeze
  3.     Do not want to freeze again select Revert

DOWNLOAD