Các phần mềm thường dùng (The common software)

Popup Shaiya

giao dịch với NPC mọi lúc mọi nơi 

 trade with the NPC at all times

 popup


Ghost Mouse

ghi vị trí chuột để cường hóa, tái tạo, bán vàng…. record the mouse position to improve, reproduce, sell gold ….


NPCManager

Tương tự Shaiya PopUp nhưng không  có chức năng Save mà tự động lưu . Giao diện đẹp hơn, hỗ trợ bảng mã UTF8 tốt (Similarly Shaiya Popup but no Save function, it Auto Save. Nice interface, good support UTF8 encoding)

Cấu hình tối thiểu (Minimum configuration:)

.NET Framework 4.0

Windows XP SP2

DirectX 9

NPCmanager01 NPCmanager02


 

CoordSaver

CoordSaver

1. Hãy chắc chắn rằng bạn đang chạy Game.exe trước khi bạn mở công cụ.
2. Nhấn vào + numpad của bạn mỗi khi bạn muốn lưu một vị trí.
3. ‘Collection Export As A Text File’ Press.
4. Lưu như bình thường.

1. Make sure your Game.exe is running before you open the tool.
2. Press + on your numpad each time you want to save a location.
3. Press ‘Export Collection As A Text File’.
4. Save as usual.