Shaiya chương 6: Tạo tác Thiên chúa (Shaiya Ep 6: Trinity Artifact)

Rất tiếc cho sự sụp đổ của nhà phát triển game Saigon Tel, cho tới thời điểm này chỉ còn các GM và các nhóm tự lập máy chủ riêng là còn tồn tại. Mình đã cập nhật liên tục những gì mới nhất trong Blog này. Trong lần cập nhật từ bản quyền  chính thức của Aeris Games (Shaiya English –  máy chủ có bản quyền chính thức của Shaiya lớn nhất thế giới hiện nay) đề cập đến lần Update cho chương 6 như sau:

Lần update Chương 6.1 

 • Map mới
 • Nhiệm vụ mới
 • Hệ thống hang động mới
 • Vũ khí mới
 • Quái vật mới
 • Giao diện mới
 • Phụ kiện có thể sẽ có các điểm cộng 

Lần update Chương 6.2

 • Bản đồ hang động 4v4 PVP  (nghĩa là có nhiều cổng dịch chuyển)
 • Tiếp tục cập nhật thêm hệ thống hang động mới
 • Các gói hỗ trợ 
 • Hệ thống PVP báo thù (một trải nghiệm thú vị trong PVP , 1 thanh kiếm sẽ xuất hiện trên đầu bạn nếu như bạn giết ai đó)

Lần update Chương 6.3

 • Hệ thống bản đồ màu ==> xem được cả bản đồ kể trong hang động (cái này mình đã cập nhật gần xong trong mục Hệ thống bản đồ )
 • Cập nhật thú cưỡi và Trang phục 

Sorry for the fall of Saigon Tel game developers, to this point only the GM and independent private server groups that exist. I have constant updates of what’s new in this Blog. Copyright in this update from the official of Aeris Games (Shaiya English – the official licensed server Shaiya world’s largest) mention Update to Chapter 6 as follows:

Last update Chapter 6.1

new map
New task
New cave system
New weapons
New monsters
New interface
Accessories may have a point of
Last update Chapter 6.2

Cave map 4v4 PVP (meaning, multiple ports move)
Continue to update the new cave system
The support package
PVP system to avenge (an interesting experience in PVP, 1 sword will appear on top of you if you kill someone)
Last update Chapter 6.3

System color map ==> to view the map as in the cave (which I’ve recently updated in the system map)
Update mounts and Apparel