Shaiya chương 5: Thánh tích phục hận (Shaiya Ep 5: Relic of Mystra)

Vào thời kỳ khai sơ của Thế giới, Canos và Regnum bị bỏ hoang. Nữ thần, người là con của Thần Old Willow cảm thấy tiếc nuối cho thế giới, đã quyết định mang sự sống đến mảnh đất này.

Hòa bình chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian cho đến khi có sự xuất hiện của tộc Duiminas. Họ đã không nhận thấy hết khả năng của Old Willow và chỉ tập trung vào việc xây dựng thành phố của mình. Sau khi thành phố “Elious” của họ được xây xong, họ cho rằng chỉ có họ mới là kẻ thống trị toàn bộ Toes Epeiros. Toes Epeiros đã phải trải qua một thời kỳ hỗn loạn.

Hầu hết các Thelaiosis đã đồng ý để Nữ thần trừng phạt những con người ở đây và trở về Astral Lesod. Tuy nhiên một vài Thelaiosis thông minh của Thần Old Willow đã để lại 4 linh hồn của các vị Vua ngủ mê ở một nơi hoang vu trước khi trở về Astral Lesod. Và để bảo vệ, họ đã tạo ra những Thánh tích ở gần những nơi ấy.

Khi thời gian trôi qua, sự sống lại trở về các hậu duệ của Duiminas những người khác đang sinh sống trong sự thịnh vượng. Một bộ lạc mới đã đi đến các lãnh thổ bị bỏ hoang ở miền bắc và miền nam. Họ tỏ ra rất phấn khích với cuộc hành trình, nhưng họ vẫn chưa tìm được nơi mà linh hồn của 4 vị Vua đang ngủ yên .

Với sự phát triển của các thành phố và sự xuất hiện linh hồn của Duiminas tại khu vực Regnum, những linh hồn đen tối của họ đã đánh thức các vị Vua.

Vua mang sức mạnh của Lửa Lumen và sức mạnh của Đất là Dentatus đã thức dậy. Họ đã hoàn toàn quên mất lý do tại sao Thần Old Willow để họ ngủ yên và xóa đi tất cả những gì tồn tại ở Teos. Hơn thế nữa những linh hồn còn lại cũng đã thức tỉnh, Secreta – sức mạnh của Nước và Ales – sức mạnh của Gió âm mưu xây dựng vương quốc riêng cho mình. Bốn vị vua cổ đại này đã chiếm lĩnh một phương của Canos. Secreta chiếm lĩnh vùng đất phía đông, Lumen phía tây, Dentatus phía bắc còn Ales phía nam. Và mỗi vùng đều có các Thánh tích mang đầy lòng phục hận của những linh hồn. Nắm giữ các Thánh tích chính là nắm giữ chìa khóa để chế ngự các vị Vua và đội quân của hắn.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, những trận cuồng phong bắt đầu lan tỏa ra ngay trung tâm của Canos. 

Pháp sư Paulow Mizer bằng sức mạnh ma thuật của mình đã cảm nhận được một làn sóng bất thường đã khuyên Liên Minh Ánh Sáng vươn cao ngọn cờ để chiến đấu. Sau đó một người dưới sự chỉ huy của Tướng Cloud đã tiến về phía nam Vallar Regnum.

Khi Liên Minh Phẫn Nộ biết được điều này, họ tin đấy là sự khởi đầu của một cuộc xâm lăng. Và họ đã chuẩn bị cho cuốc chiến sắp tới.

Tìm ra tất cả các Thánh tích tại Canos như là lời báo của số phận. Lúc đầu, họ cứ nghĩ những Thánh tích mới mang ý nghĩa về sự chúc phúc của Nữ thần. Nhưng họ đã sớm nhận ra, đó chính là dấu hiệu của một cuộc chiến mới với những kẻ thù mới. Bởi vì 4 kẻ cai trị đã tàn sát tất cả để chứng tỏ sức mạnh của mình dưới những Thánh tích.

At its opening World’s first, Canos and Regnum abandoned. Goddess, who is the son of God Old Willow felt pity for the world, has decided to bring life to the land.

Peace exists only in a period of time until the appearance of ethnic Duiminas. They did not realize their full potential Old Willow and focus on building your city. After the city “Elious” of them were built, they claim that only they are the rulers the whole Toes Epeiros. Toes Epeiros went through a turbulent period.

Most Thelaiosis agreed to Goddess punish people here and return Astral Lesod. However a few smart Thelaiosis of the Spirit Old Willow left 4 the soul of the King asleep in a wilderness before returning Astral Lesod. And to protect, they have created the relic near those places.

As time goes by, life returned to the descendants of Duiminas others are living in prosperity. A new tribe went to the abandoned territory in the north and the south. They were very excited about the journey, but they still have not found a place where souls of 4 sleeping King.

With the growth of cities and the emergence of soul Duiminas Regnum area, their dark souls awaken the king.

King with the power of of Lumen Fire and the strength of the soil is the Dentatus woke up. They have completely forgotten why their Spirit Old Willow to sleep and erased all that exists in Teos. Moreover, the remaining soul has awakened, Secreta – the power of water and Ales – Wind power plot to build his own kingdom. Four ancient kings occupy a Canos. Secreta occupying the land east, Lumen west of the, Dentatus north was Ales south. And each region has the relics embody filled with hatred of the soul. Holding the relic as holding the key to overpower the king and his army.

The ground began to shake, the storm began to spread in the center of Canos.

Shamans Paulow Mizer by his magic power felt a wave of irregular advised Alliance of Light rising to battle flag. Then a person under the command of General Cloud was carried south Vallar Regnum.

When outrage Union learned of this, they believe it is the beginning of an invasion. And they prepare for the upcoming war.

Find out all Hallow area in Canos as the newspaper’s fate. At first, they thought the new Hallow meaning of the blessing of the Goddess. But they soon realized, it is a sign of a new war with new enemies. Because the four rulers had massacred all to prove his strength under the Hallows.