Nhạc (Music)

George Oldziey

Nhạc phẩm chính thức của Shaiya – Ultima Online, cũng là một điểm đáng chú ý. Ultima Online được thu tại phòng thu của hãng Warner Brothers với người chịu trách nhiệm chính là George Oldziey (thành công với bài hát trong Wing Commander và soundtrack của phim Kill Bill 2).

Official song of Shaiya – Ultima Online, is also noteworthy. Ultima Online was recorded at Warner Brothers studio with the person responsible is George Oldziey (success with the song in the Wing Commander and the soundtrack of the movie Kill Bill 2).

****************************************************************************************