3D [HD] Render

Category: 3D Setup and Rendering
Format: PNG
Miraclesblue
Tools used: 3ds max, Vray, MetalRay
If you have the need for image, trailer, film on demand for a certain cost, please contact miracles.blue@gmail.com email.

Thể loại: dựng hình và render 3D
Định dạng: PNG
Tác giả: miraclesblue
Công cụ sử dụng: 3ds max, Vray, MetalRay
Nếu các bạn có nhu cầu dựng hình ảnh, trailer, phim theo yêu cầu với chi phí nhất định, hãy liên hệ qua email miracles.blue@gmail.com