Nhiệm vụ lấy vũ khí level 45 LMAS

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lấy vũ khí lv25  , chúng ta tiếp tục làm chuỗi nhiệm vụ lv 45, điều này là bắt buộc


 

Khi đạt đến cấp độ 35, hoàn thành nhiệm vụ tại phía ngoài Trại Elf map 2 – Vịnh Nước Xoáy.

Tùy theo nghề nghiệp sẽ nhận nhiệm vụ ở các NPC khác nhau.
Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được dây chuyền cấp độ 35.

as2
NPC làm nhiệm vụ dây chuyền cấp độ 35.
vinh nuoc xoay
Và vị trí

 

Khi đạt đến cấp độ 43, hoàn thành nhiệm vụ tại Thành Hygon map 3 – Vùng Hygon.

as3
Các NPC nhiệm vụ tại Thành Hygon

 

1. Nhận lá thư, nhấp phải vào lá thư để nhận nhiệm vụ.

2. Tiêu diệt 15 Quái nhân chiến binh

   Tiêu diệt 07 Quái nhân giác đấu

Vị trí: bên phải bản đồ gần Khu Mỏ Hoang  

3.Nhận lá thư, nhấp phải vào lá thư để nhận nhiệm vụ.

4. Tiêu diệt 15 Quái nhân giác đấu và Kybatol.

Vị trí: Bên trái bản đồ  

5. Nhận được báo cáo, đến thành Apulun để trả nhiệm vụ.

6. Đến Kello về Điện thờ Nước để trả nhiệm vụ.

7. Thu thập 99 Sơ ri, 30 Hạt tâm hồn, 20 Đá Adamars trả nhiệm vụ ở Điện thờ Nước.

8. Trở về Apulun trả nhiệm vụ.

9. Đến trại Elf – Vịnh Nước Xoáy trả nhiệm vụ tại NPC Alius Magicartisan.

10. Thu thập 90 Táo vàng, 20 Miếng da phép, 20 Đá Admars trả nhiệm vụ cho Alius.

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được Vũ khí thuộc tính Nước cấp độ 45.

11. Trở về Apulun trả nhiệm vụ.

12. Tiêu diệt  Ankirol và Quái nhân Achma tại Đền Câm Lặng.

Hoàn thành nhiệm vụ nhận được Găng tay cấp độ 43.

Ngoài ra còn có thể đổi thuộc tính Nước của vũ khí 45 thành Đất, Gió hoặc Lửa tùy thích bằng cách.

Đến NPC Alius Magicartisan tại trại Elf – Vịnh Nước Xoáy, để nhận Nhiệm vụ đổi thuộc tính vũ khí.

Lưu ý: 1 Vũ khí 45 chỉ được đổi thuộc tính 1 lần duy nhất.

as5