Hệ thống nhiệm vụ (Quests)

Nhiệm vụ lấy vũ khí level 25 LMAS

Nhiệm vụ lấy vũ khí level 25 LMPN

 • Cấp độ tối thiểu: 25
 • Hoàn thành nhiệm vụ được  thưởng vũ khí level 25 phát sáng
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Phải làm các Nhiệm vụ khởi đầu ở làng của mỗi lớp nhân vật tương ứng
 • Mức độ khó: 2/10

Nhiệm vụ lấy vũ khí level 45 LMAS

Nhiệm vụ lấy vũ khí level 45 LMPN

 • Cấp độ tối thiểu: 35
 • Hoàn thành nhiệm vụ được  thưởng vũ khí level 45 phát sáng với 1 thuộc tính nước và tùy chọn đổi 01 thuộc tính bất kì
 • Yêu cầu nhiệm vụ: Phải làm các Nhiệm vụ lấy vũ khí level 25
 • Mức độ khó: 6/10

 

Nhiệm vụ lấy vũ khí level 60 – Vũ khí thần rồng Jehar

 • Cấp độ tối thiểu: 55 thượng cấp
 • Hoàn thành nhiệm vụ được  thưởng vũ khí Thần rồng Jehar phát sáng
 • Yêu cầu nhiệm vụ: tiêu diệt tất cả các boss trong Ngai vàng kẻ bí ẩn
 • Mức độ khó: 10/10