Thuộc tính (Element)

Các quái vật sẽ có 5 loại biểu tượng thuộc tính: đất, nước, gió, lửa. 

(The monsters will have five kinds of symbolic attributes: earth, water, wind and fire.)

    Không có thuộc tính (None)

     Thuộc tính gió (Wind)

     Thuộc tính đất (Earth)

     Thuộc tính nước (Water)

     Thuộc tính lửa (Fire)

=============================================================

Vòng tròn thuộc tính tương khắc như sau:

Gió đánh bại Đất.

Đất đánh bại Nước

Nước đánh bại Lửa

Lửa đánh bại Gió

(Circle properties restraint as follows:

Wind beat Land.

Land beat Water

Water defeats Fire

Fire beat Wind)

===>

===>

===>

===>