Chiến trường 5 : Hẻm Núi Của Sự Tham Lam – Canyon of Greed

cayon of greed

Nằm trong bản đồ Pantanssa của liên minh Ánh sáng (Located in map Pantanssa AOL)

LightsMap6

Nằm trong bản đồ Theodores của liên minh Phẫn Nộ (Located in map Pantanssa of UOF

canyonsofgreedinmap6notactiveyet

Được cập nhật trong Chương 6, đây là 1 hệ thống chiến trường hoàn toàn mới. Hẻm Núi Của Sự Tham Lam là bản đồ được bao phủ toàn sương mù, do đó rất khó để nhìn thấy rõ đường đi. Do không thấy rõ đường đi nên bạn có thể bị giết bởi:

  1.  Người PVP với bạn
  2. Liên minh đối nghịch

Updated in Chapter 6, this is the first completely new battle system. Canyon of greed is fog covered the whole map, so it is difficult to see the road clearly. Do not clear the way so you can be killed by:

  1. PVP’s er
  2. Union opposition

CoG vi

  • Để vào được đây, bạn phải đủ level 80.
  • Tất cả những room boss chỉ vào được khi và chỉ khi  Liên minh của bạn kiểm soát được 2 Thánh tích trong đây
  • Bạn có thể nhận nhiệm vụ ở ngay nơi cổng ra vào 
  • Hoàn thành các nhiệm vụ ở đây bạn sẽ được thưởng các áo giáp mới . Cả 2 lien minh đều muốn các vật phẩm mới này cho nên khi vào được Hẻm Núi Của Sự Tham Lam, các bạn nên tâm niệm 1 điều duy nhất : ĐỀ PHÒNG

To get here, you must be level 80.

All the boss room only when and only when the 2  relics belong to your Union

You can get the task right where the entrance

Complete the tasks in this you will be rewarded with the new armor. 2 Union all want the new items so as to be of greed Canyon, you should mind one thing only: watch out!

CoG eng