Các cặp đôi “trời sinh” -The couple “God born”

Các cặp đôi “trời sinh” này là 2 người cùng 1 party. Họ có thể xoay sở bên nhau được mà vẫn có điểm kinh nghiệm rất khá và bảo vệ nhau rất tốt. Những cặp đôi  sau được khuyến khích trong Shaiya:

 1. Đấu sĩ/Chiến binh và Tiên tri/Tu sĩ
 2. Đấu sĩ/Chiến binh và Đấu sĩ/Chiến binh
 3. Giáp sĩ/Vệ binh và Thợ săn/Cung thủ
 4. Giáp sĩ/Vệ binh và Thầy pháp/Pháp sư
 5. Giáp sĩ/Vệ binh và Tiên tri/Tu sĩ
 6. Thích khách/Sát thủ và Thợ săn/Cung thủ
 7. Thích khách/Sát thủ và Thầy pháp/Pháp sư

The couple “God born”  is 2 perons in to 1 party. They can be managed together but experience still very pretty and protect each other very well. The couples recommended in Shaiya are:

 1. Warrior/Fighter and Oracle/Priest
 2. Warrior/Fighter and Warrior/Fighter
 3. Guardian/Defender and Hunter/Archer
 4. Guardian/Defender and Pagan/Mage
 5. Guardian/Defender and Oracle/Priest
 6. Assassin/Ranger and Hunter/Archer
 7. Assassin/Ranger and Pagan/Mage