Màu sắc của tên quái ,vật phẩm (Color of Monster name and items)

MauSac vi

Mau sac eng