Kĩ năng (Skills)

Đang tiến hành: Hệ thống skill của các lớp. Hưỡng dẫn nâng skill cho các lớp nhân vật. 

In progress: skill of all classes. Guide for skill learing for all classes.