Tộc Vail – Thích Khách, Thầy Pháp, Tiên Tri (Vile – Assassin, Oracle, Pagan)

Thích Khách

Được +1 LH  khi lên 1 lv

Câu trả lời cho Sát thủ của LMAS chính là Thích khách. Giống như Sát thủ, Thích khách có khả năng tàng hình và ma mãnh là đặc điểm nổi bật của 1 thích khách giỏi. Phục kích và trốn tránh là những kĩ năng chủ đạo của họ. Họ cũng biết cách đe dọa làm cho 1 số quái vật phải chạy chỗ khác. Họ có thể ngụy trang cho bản thân mình thành những vật vô hại hoặc là kẻ thù, kết hợp với kĩ năng tàng hình

Trung cấp

4 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT

3 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

3 LINH HOẠT – 2 SỨC MẠNH

4 LINH HOẠT – 1 SỨC MẠNH

5 LINH HOẠT

2 SỨC MẠNH – 1 SỨC BỀN – 2 LINH HOẠT


Thượng cấp

4 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT – 1 MAY MẮN

5 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

7 MAY MẮN

7 LINH HOẠT


Tối thượng

7 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT – 1 MAY MẮN

5 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT – 2 MAY MẮN

7 MAY MẮN – 2 LINH HOẠT

9 MAY MẮN

Thầy pháp

Được +1 Trí Tuệ  khi lên 1 lv

Thầy pháp giải phóng những đòn phép thuật mạnh mẽ . Tấn công gần hoặc xa, nhắm 1 hay nhiều kẻ thù, Thầy pháp dùng phép thuật tâm linh tiêu diệt kẻ thù của họ. Họ có khả năng khai thác các nguyên tố tự nhiên của Lửa, đất và gió làm cho họ sở hữu sức mạnh để họ tin tưởng và phát huy.

Trung cấp

4 SỨC BỀN – 1 THÔNG THÁI hoặc TRÍ TUỆ

5 TRÍ TUỆ

4 TRÍ TUỆ – 1 THÔNG THÁI

4 MAY MẮN – 1 THÔNG THÁI hoặc TRÍ TUỆ


Thượng cấp

7 TRÍ TUỆ

7 MAY MẮN

7 SỨC BỀN

6 TRÍ TUỆ – 1 THÔNG THÁI hoặc SỨC BỀN

5 SỨC BỀN – 1 THÔNG THÁI – 1 TRÍ TUỆ

5 MAY MẮN – 1 THÔNG THÁI – 1 TRÍ TUỆ

4 TRÍ TUỆ – 2 SỨC BỀN – 1 THÔNG THÁI


Tối thượng

9 TRÍ TUỆ

9 SỨC BỀN

9 MAY MẮN

7 TRÍ TUỆ – 2 THÔNG THÁI

7 TRÍ TUỆ – 2 SỨC BỀN

5 SỨC BỀN – 2 THÔNG THÁI – 2 TRÍ TUỆ

7 MAY MẮN – 1 THÔNG THÁI – 1 TRÍ TUỆ

Tiên Tri

Được +1 Thông Thái  khi lên 1 lv

Giống như các Tu sĩ của tộc Human, Tiên tri dựa vào tâm linh để chữa lành cho đồng đội. Họ có thể hồi sinh người chết, 1 kĩ năng cực kì hữu ích trong nhóm và đặc biệt cho các nhân vật tối thượng . Tiên tri đề kháng phép thuật cao, làm cho họ trở thành 1 mối đe dọa đối với Pháp sư

Trung cấp

5 THÔNG THÁI

5 TRÍ TUỆ

5 SỨC BỀN


Thượng cấp

7 THÔNG THÁI

7 SỨC BỀN

7 TRÍ TUỆ

5 THÔNG THÁI – 2 TRÍ TUỆ

5 THÔNG THÁI – 2 SỨC BỀN

6 THÔNG THÁI – 1 SỨC BỀN/TRÍ TUỆ


Tối thượng

9 THÔNG THÁI

9 SỨC BỀN

7 THÔNG THÁI – 2 SỨC BỀN

7 THÔNG THÁI – 2 TRÍ TUỆ

6 TRÍ TUỆ – 3 SỨC BỀN

9 TRÍ TUỆ

 

Assassin

Automatically gains + 1 to DEX each Level.

The Union’s answer to the Ranger is the Assassin. Like the Ranger, stealth and deception are the trademarks of a good Assassin. Ambush and evasion are staples of the Assassin. They also know how to frighten some monsters away. Assassins can disguise themselves as harmless creatures or as the enemy, further enabling their stealth.

Normal Mode

4 STR – 1 DEX

3 STR – 2 DEX

3 DEX – 2 STR

4 DEX – 1 STR

5 DEX

2 STR – 1 REC – 2 DEX


Hard Mode

4 STR – 2 DEX – 1 LUC

5 STR – 2 DEX

7 LUC

7 DEX


Ultimate Mode

7 STR – 1 DEX – 1 LUC

5 STR – 2 DEX – 2 LUC

7 LUC – 2 DEX

9 LUC

Oracle

Automatically gains + 1 to WIS each Level.

Like the Human Priest, the Oracle relies on the spiritual nature of the Vail to heal allies. They can resurrect the dead, an extremely useful skill for keeping fallen comrades around and a must when Ultimate characters are in the party. Oracles also have a high resistance to magical attacks, making them a threat to Mages

Normal Mode

5 WIS

5 INT

5 REC


Hard Mode

7 WIS

7 REC

7 INT

5 WIS – 2 INT

5 WIS – 2 REC

6 WIS – 1 REC/INT


Ultimate Mode

9 WIS

9 REC

7 WIS – 2 REC

7 WIS – 2 INT

6 INT – 3 REC

9 INT

Pagan

Automatically gains + 1 to INT each Level.

Pagan to unleash powerful magic-type attacks. Attacking up close or far away, targeting one foe or many, the Pagan uses spiritual magic to destroy their enemies. Their ability to harness the natural elements of fire, earth, and wind makes the Pagan a force to be reckoned with.

Normal Mode

4 REC – 1 WIS or INT

5 INT

4 INT – 1 WIS

4 LUC – 1 WIS or INT


Hard Mode

7 INT

7 LUC

7 REC

6 INT – 1 WIS or REC

5 REC – 1 WIS – 1 INT

5 LUC – 1 WIS – 1 INT

4 INT – 2 REC – 1 WIS (useful when using no stat points until lvl 8) ~jem3rd


Ultimate Mode

9 INT

9 REC

9 LUC

7 INT – 2 WIS

7 INT – 2 REC

5 REC – 2 WIS – 2 INT

7 LUC – 1 WIS – 1 INT