Tộc Tyran – Đấu sĩ, Giáp sĩ, Thợ Săn (Deatheaters (Nordein) – Warrior, Guardian, Hunter)

Đấu sĩ

Được +1 SM khi lên 1 lv

Đến cuối của cuộc chiến tranh lớn, các nữ thần tạo ra Nordein để giúp bảo vệ Teos. Nordein, hoặc “Deatheaters” (VN mình là tộc Tyran) , có tất cả các dấu hiệu của bạo tàn và không thông minh, bạo lực và hung hăng. Tuy nhiên, cuộc đua này của người Ancient là một cuốn sách mà không cần phải được phán xét bằng bìa của nó. Trong các cuộc chiến tranh sau sự xuất hiện của họ trên Teos, Nordein có được một khinh bỉ đối với phép thuật và không lựa chọn nó thường xuyên, nếu có. Điều này có khả năng một trong những lý do mà họ đứng về phía với Vail tâm linh, và không phải là Elf phép thuật

Deatheaters nhận được một điểm Sức mạnh và thưởng thêm Sức bền khi tạo, tất cả có 2 SM và 2 SB nhiều hơn các chủng tộc khác

Trung cấp

3 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

4 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT

3 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT – 1 LINH HOẠT


Thượng cp

5 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

5 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT – 1 SỨC BỀN

6 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT

4 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT – 1 SỨC BỀN

3 SỨC MẠNH- 2 SỨC BỀN -2 LINH HOẠT


Ti thượng

7 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

5 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT – 2 SỨC BỀN

8 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT

6 SỨC MẠNH – 3 LINH HOẠT

 

Giáp sĩ

Được +1 SB khi lên 1 lv

Giáp sĩ là 1 cỗ xe tăng. Họ có điểm SB rất cao cho phép bị đánh 1 nhát mà vẫn có thể đứng vững.Giáp sĩ có thể đảm nhận vai trò giữ chân đối thủ, và họ cũng có thể khiêu khích và tấn công kẻ thù – 1 kĩ năng hữu ích trong nhóm. Hãy chắc chắn nâng Sức bền cho Đấu sĩ  vì nó rất bổ ích trong nhóm!

Trung cấp

5 SỨC BỀN

4 SỨC BỀN – 1 THÔNG THÁI

3 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT – 1 SỨC BỀN


Thượng cấp

7 SỨC BỀN

5 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

6 SỨC BỀN – 1 THÔNG THÁI

5 SỨC BỀN – 2 THÔNG THÁI


Tối thượng

9 SỨC BỀN

7 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

6 SỨC MẠNH – 3 LINH HOẠT

7 SỨC BỀN – 2 THÔNG THÁI

6 SỨC BỀN – 3 THÔNG THÁI

7 SỨC BỀN – 2 LINH HOẠT

4 MAY MẮN – 2 SỨC MẠNH – 3 SỨC BỀN (SOLO TỐT)

6 SỨC BỀN -2 THÔNG THÁI -1 LINH HOẠT

 

Thợ Săn

Được +1 MM khi lên 1 lv

Thợ săn sử dụng tấn công tầm xa để vết thương và làm chậm đối phương cũng như sức mạnh tấn công của nó thấp hơn hoặc ngăn chặn nó trong trình của nó. Thợ săn giữ khoảng cách của họ trong trận chiến và nên đi ở tuyến đầu. Kỹ năng đặc biệt của họ cho phép họ (theo nghĩa đen) dùng mưa tử vong từ những mũi tên xuống mục tiêu. Thợ săn cũng có may mắn cao, cho phép ra đòn trí mạng thường xuyên hơn so với hầu hết các các lớp nhân vật khác.

Trung cấp

3 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

1 LINH HOẠT – 4 SỨC BỀN

5 SỨC MẠNH hoặc MAY MẮN


Thượng cấp

5 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

2 LINH HOẠT – 5 SỨC BỀN

7 SỨC MẠNH hoặc MAY MẮN


Tối thượng

7 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

2 LINH HOẠT – 7 SỨC BỀN

9 SỨC MẠNH hoặc MAY MẮN

Full MAY MẮN giúp đạt Chí mạng tối cao!

 

Warrior

Automatically gains + 1 to STR each Level

Towards the end of the great war, the Goddesses created the Nordein to help protect Teos. The Nordein, or “Deatheaters,” have every appearance of being brutish and unintelligent, violent and aggressive. But this race of Ancients is a book that should not be judged by its cover. In the wars that followed their appearance on Teos, the Nordein acquired a disdain for magic and choose not to use it often, if at all. This is likely one reason that they sided with the spiritual Vail, and not the magical Elves

Deatheaters get a STR and REC bonus upon creation, all of them having 2 STR and 2 REC more than other races 

Normal Mode

3 STR – 2 DEX

4 STR – 1 DEX

3 STR – 1 DEX – 1 REC


Hard Mode

5 STR – 2 DEX

5 STR – 1 DEX – 1 REC

6 STR – 1 DEX

4 STR – 2 DEX – 1 REC

3 STR 2 REC 2 DEX


Ultimate Mode

7 STR – 2 DEX

5 STR – 2 DEX – 2 REC

8 STR – 1 DEX

6 STR – 3 DEX

 

Hunter

Automatically gains + 1 to LUC each Level

Hunters use ranged attacks to wound and slow the enemy as well as lower its attack power or stop it in its tracks. Hunters keep their distance in battle and should stay off of the front lines. Their Special skills allow them to literally rain death down upon their targets. Hunters also have high luck, enabling them to make critical hits more often than most other classes.

Normal Mode

3 STR – 2 DEX

1 DEX – 4 REC

5 STR or LUC


Hard Mode

5 STR – 2 DEX

2 DEX – 5 REC

7 STR or LUC


Ultimate Mode

7 STR – 2 DEX

2 DEX – 7 REC

9 STR or LUC

Full LUC will give you nice critical hits.

Guardian

Automatically gains + 1 to REC each Level

The Guardian is a tank. Guardians have high stamina and high hit points, enabling them to take a beating, but still stay standing. Guardians can take on multiple foes at the same time with little worry. Guardians also have the ability to provoke enemies into attacking them; a useful skill when in groups. Be sure to have a REC build for a tank as it is useful during parties.

Normal Mode

5 REC

4 REC – 1 WIS

3 STR – 1 DEX – 1 REC


Hard Mode

7 REC

5 STR – 2 DEX

6 REC – 1 WIS

5 REC – 2 WIS


Ultimate Mode

9 REC

7 STR – 2 DEX

6 STR – 3 DEX

7 REC – 2 WIS

6 REC – 3 WIS

7 REC – 2 DEX

4 LUC – 2 STR – 3 REC (found useful solo)

6 REC 2 WIS 1 DEX (Hybrid build with STR DEX linked gear for BG/BD or REC linked gear for Tank)