Tộc Elf – Sát Thủ, Cung Thủ, Pháp Sư (Elf – Ranger, Archer, Mage)

Sát Thủ

Được +1 LH  khi lên 1 lv

Sát thủ  sử dụng kiến thức của rừng xanh và những nơi hoang dã để pha trộn mình vào môi trường xung quanh. Họ có khả năng tàng hình và ma mãnh là đặc điểm nổi bật của 1 thích khách giỏi. Phục kích và trốn tránh là những kĩ năng chủ đạo của họ. Họ cũng biết cách đe dọa làm cho 1 số quái vật phải chạy chỗ khác. Họ có thể ngụy trang cho bản thân mình thành những vật vô hại hoặc là kẻ thù, kết hợp với kĩ năng tàng hình

Trung cấp

4 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT

3 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

3 LINH HOẠT – 2 SỨC MẠNH

4 LINH HOẠT – 1 SỨC MẠNH

5 LINH HOẠT

2 SỨC MẠNH – 1 SỨC BỀN – 2 LINH HOẠT


Thượng cấp

4 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT – 1 MAY MẮN

5 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

7 MAY MẮN

7 LINH HOẠT


Tối thượng

7 SỨC MẠNH – 1 LINH HOẠT – 1 MAY MẮN

5 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT – 2 MAY MẮN

7 MAY MẮN – 2 LINH HOẠT

9 MAY MẮN

Cung Thủ

Được +1 MM khi lên 1 lv

Tấn công từ xa giúp cung thủ thoát khỏi con đừng nguy hiểm. Họ dùng tấn công tầm xa để sát thương và làm chậm đốiphương, cũng như giảm sức mạnh tấn công hay ngăn chặn đốiphương.Kĩ năng đặc biệt của họ có thể bắn những mũi tên máu theo đúng nghĩa đen xuống mục tiêu của họ. Cung thủ cũng có Thần khúc là skill tăng cường khả nang nhìn mục tiêu và tăng sát thương

Trung cấp

3 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

1 LINH HOẠT – 4 SỨC BỀN

5 SỨC MẠNH hoặc MAY MẮN


Thượng cấp

5 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

2 LINH HOẠT – 5 SỨC BỀN

7 SỨC MẠNH hoặc MAY MẮN


Tối thượng

7 SỨC MẠNH – 2 LINH HOẠT

2 LINH HOẠT – 7 SỨC BỀN

9 SỨC MẠNH hoặc MAY MẮN

Full MAY MẮN giúp đạt Chí mạng tối cao!

Pháp Sư

Được +1 Trí tuệ khi lên 1 lv

Một trong những điểm nổi bật của chủng tộc Elf là sử dụng phép thuật. Không có lớp khác để minh họa cho điều này hơn PS. Tấn công gần hoặc ở xa, nhắm  mục tiêu một kẻ địch hoặc nhiều, PS sử dụng sức mạnh phép thuật để tiêu diệt kẻ thù của họ. Khả năng của họ để khai thác sức mạnh của lửa, đất, và gió làm chúng thuộc về PS.

Trung cấp

4 SỨC BỀN – 1 THÔNG THÁI hoặc TRÍ TUỆ

5 TRÍ TUỆ

4 TRÍ TUỆ – 1 THÔNG THÁI

4 MAY MẮN – 1 THÔNG THÁI hoặc TRÍ TUỆ


Thượng cấp

7 TRÍ TUỆ

7 MAY MẮN

7 SỨC BỀN

6 TRÍ TUỆ – 1 THÔNG THÁI hoặc SỨC BỀN

5 SỨC BỀN – 1 THÔNG THÁI – 1 TRÍ TUỆ

5 MAY MẮN – 1 THÔNG THÁI – 1 TRÍ TUỆ

4 TRÍ TUỆ – 2 SỨC BỀN – 1 THÔNG THÁI


Tối thượng

9 TRÍ TUỆ

9 SỨC BỀN

9 MAY MẮN

7 TRÍ TUỆ – 2 THÔNG THÁI

7 TRÍ TUỆ – 2 SỨC BỀN

5 SỨC BỀN – 2 THÔNG THÁI – 2 TRÍ TUỆ

7 MAY MẮN – 1 THÔNG THÁI – 1 TRÍ TUỆ

Ranger

 Automatically gains + 1 to DEX each Level.

The Ranger uses knowledge of the forest and the wilds to blend into the surroundings. Stealth and deception are the trademarks of a good Ranger. Ambush and evasion are staples of combat as a Ranger. They also know how to frighten some monsters away. Rangers can disguise themselves as harmless creatures, further enabling their stealth

Normal Mode

 

4 STR – 1 DEX

 

3 STR – 2 DEX

 

3 DEX – 2 STR

 

4 DEX – 1 STR

 

5 DEX

 

2 STR – 1 REC – 2 DEX

 


 

Hard Mode

 

4 STR – 2 DEX – 1 LUC

 

5 STR – 2 DEX

 

7 LUC

 

7 DEX

 


 

Ultimate Mode

 

7 STR – 1 DEX – 1 LUC

 

5 STR – 2 DEX – 2 LUC

 

7 LUC – 2 DEX

 

9 LUC

Archer

Automatically gains + 1 to LUC each Level.

Striking from a distance helps keep Archers out of harm’s way. Archers use ranged attacks to wound and slow the enemy as well as lower its attack power or stop it in its tracks. Special skills of the Archer allow them to literally rain arrows down upon their targets. Archers also have Lady Luck smiling down on them, enabling them to strike their target with critical shots

Normal Mode

3 STR – 2 DEX

1 DEX – 4 REC

5 STR or LUC


Hard Mode

5 STR – 2 DEX

2 DEX – 5 REC

7 STR or LUC


Ultimate Mode

7 STR – 2 DEX

2 DEX – 7 REC

9 STR or LUC

Full LUC will give you nice critical hits

Mage

Automatically gains + 1 to INT each Level.

 One of the hallmarks of the Elf race is their use of magic. No other class so exemplifies this than the Mage. Attacking up close or far away, targeting one foe or many, the Mage uses the power of magic to destroy their enemies. Their ability to harness the power of fire, earth, and wind makes the Mage a force to be reckoned with.

Normal Mode

 

4 REC – 1 WIS or INT

 

5 INT

 

4 INT – 1 WIS

 

4 LUC – 1 WIS or INT

 


 

Hard Mode

 

7 INT

 

7 LUC

 

7 REC

 

6 INT – 1 WIS or REC

 

5 REC – 1 WIS – 1 INT

 

5 LUC – 1 WIS – 1 INT

 

4 INT – 2 REC – 1 WIS (useful when using no stat points until lvl 8) ~jem3rd

 


 

Ultimate Mode

 

9 INT

 

9 REC

 

9 LUC

 

7 INT – 2 WIS

 

7 INT – 2 REC

 

5 REC – 2 WIS – 2 INT

 

7 LUC – 1 WIS – 1 INT