Ngai vàng Kẻ bí ẩn (Cryptic One Throne)

Vị trí LMPN : Vùng Aidon (UOF: Aidon)

cyptic one uof

Vị trí LMAS : Vùng Làng chài  (AOLWillieoseu)

crytic one as
GOC ngai vang ke bi an