Ngai vàng Kẻ bí ẩn 2 (Dimensions Crack)

  1. Cổng vào / Portal70
  2. Ngai vàng Kẻ bí ẩn 2. Dimensions Crack . Lỗ hổng không gian là các tên gọi của Dimensions Crack

Có tất cả 7 hang động trong đây. Từ Canos di chuyển vào sẽ đến phòng chờ – nơi mà LMAS và LMPN thường tranh giành địa bàn của nhau

There is 7 caves in this map. From the portal in Canos, it leads you to Waiting Room – where the AOL and UOF always have fighting

dc