[Vùng Gliter-Reikeuseu] Đền chôn vùi, Sào huyệt Fantasma (Argilla Ruin, Fantasma ‘s Lair)

Chương 6 (Ep 6)

Đền chôn vùi (Argilla Ruin) Lv1~35F2 lv bằng  hoặc từ 35 trở xuống (F2 level equal to or 35 less)

 

Sào huyệt Fantasma (Fantasma ‘s Lair) 

Chương 5 trở xuống (Ep 5 or less)

Trong  phiên bản ở Việt Nam, Hang Fantasma đã xóa đi Hang rồng và cho Boss xuất hiện ngay tại tầng 3, không cần phải lên tầng 4 ở phiên bản cũ.Thời gian delay của quái trong mỗi Server lại  khác nhau

Đền chôn vùi (Argilla Ruin)

 • Giới hạn level vào được  tầng 2 là 35
 • Tầng 1 boss Delay 30 phút, Tầng 2 boss delay 1 tiếng
 • Tương đương với LMAS là Phế tích Cornwell
 • Level limit on the second floor is 35
 • Floor 1 Delay boss 30 minutes, Level 2 boss 1 hour delay
 • alliance of light is equivalent  Cornwell ruins

Sào huyệt Fantasma (Fantasma ‘s Lair)

 • Có 3 tầng chính
 • Tương đương với LMAS là Hang Cloron
 • There are 3 main floor
 • alliance of light is equivalent Cloron Lair

Tầng 1 (F1)

 • Boss Asmodeus hồi sinh sau 1 tiếng (tiêu chuẩn), rơi quần áo quý level 40 
 • Boss phụ delay 30 phút
 • Boss Asmodeus revived after 1 hour (standard), drops clothes level the 40
 • Sencondary boss  delay 30 minutes

Tầng 2 (F2)

 • Boss Asmodeus delay 1 tiếng rơi quần áo hiếm level 40 , vũ khí, …
 • Boss delay Asmodeus 1 hour drops clothing rare level 40 weapon, …

Tầng 3 (F3)

 • Boss Fantasma delay khoảng 1 ngày, rơi vũ khí level 50
 • Boss Fantasma delay of about 1 day, drop level 50 weapons