[Vùng Arena-Adeurian] Phế tích Aurin (Aurizen Ruin)

Chương 6 (Ep 6)

Phế tích Aurin (Aurizen Ruin)

Chương 5 trở xuống (Ep 5 or less)

Phế tích Aurin (Aurizen Ruin)

  • Cần party từ 2~7 người để vào (tiêu chuẩn)
  • Boss delay 30 phút, rớt ngọc Cấp 5
  • Tương đương Hang Dấu Ấn của LMAS
  • Need party from 2 to 7 people to the (standard)
  • Boss delay 30 minutes, drop lapis Level 5
  • equivalent of the alliance of light  is Cave of Stigma