[Vùng Aidon-Keuraijen]Hang hỗn loạn. Hang trung tâm Aidon. Nhà Kalamus (Aidion Neckria, Kalamus’s House, Ruber Chaos)

Chương 6 (Ep 6)

Hang trung tâm Aidon (Aidion Neckria)

Nhà Kalamus (Kalamus’s House)

Hang hỗn loạn (Ruber Chaos)

Chương 5 trở xuống (Ep 5 or less)

Điện thờ Rapioru (Maze of Rapioru)

  • Tương đương với LMAS là Điện thờ Pharos
  • alliance of light is equivalent Temple of Paros

Hang trung tâm Aidon (Aidion Neckria)

  • Tương đương với LMAS là Đền câm lặng
  • Boss delay 4 tiếng
  • Equivalent to the alliance of light is Maitreyan 
  • Boss delay 4 hours

Tầng 1 (F1)

Tầng 2 (F2)

Nhà Kalamus (Kalamus’s House)

  • Tương đương với LMAS là Hang Seneto
  • Boss delay 4 tiếng
  • alliance of light is equivalent Senechiio Cave
  • Boss delay 4 hours

Hang hỗn loạn (Ruber Chaos)