Liên minh Phẫn Nộ (Union of Fury)

Map 1: Vùng Gliter (Reikeuseu) (Lv1~20)

Vùng Gliter (Reikeuseu)

Map 2 : Vùng Aidon (Keuraijen) (Lv20~40)

Vùng Aidon (Keuraijen)

Map 3: Vùng Arena (Adeurian) (Lv40~50)

Vùng Arena (Adeurian)

Map 4: Vùng Ranha (Astenes) (Lv50~60)

Vùng Ranha (Astenes)

Map 5 : Vùng Palion (Palaion Regnum) (Lv60~70)

Vùng Palion (Palaion Regnum)

Map 6 : Vùng Theodores (Theodores) (Lv70~80)

Theodores 1

Vùng Teodores (Teodores)

Thành Narsi (Narsilian)

Thành Narsi (Narsilian)