[Vùng Kello-Erina] Phế tích Cornwell, Hang Cloron (Cornwell’s Ruin, Cloron’s Lair)

Shaiya Chương 6 (Shaiya Ep 6)

Phế tích Cornwell (Cornwell’s Ruin) (Lv1~35)

F2 lv bằng  hoặc từ 35 trở xuống (F2 level equal to or 35 less)

Hang Cloron (Cloron’s Lair)

Shaiya Chương 5 trở xuống (Shaiya Ep 5 or less)

Trong  phiên bản ở Việt Nam, Hang Cloron đã xóa đi Hang rồng và cho Boss xuất hiện ngay tại tầng 3, không cần phải lên tầng 4 ở phiên bản cũ. Thời gian delay của quái trong mỗi Server lại  khác nhau

Phế tích Cornwell (Cornwell’s Ruin)

 • Boss Asmo delay 1 tiếng
 • Boss địa ngục Loca delay 30 phút
 • Cả 2 boss đều rơi quần áo và vũ khí 21~28
 • Tương đương LMPN là Đền chôn vùi
 • Boss Asmo delay 1 hour
 • Boss Loca delay 30 minutes
 • The second boss fall clothing and items level 21 ~ 28
 • Equivalent union of fury is Argilla Ruin

Bản đồ

Hang Cloron (Cloron’s Lair)

Tầng 1 (F1)

 • Boss chính là Asmodeus, delay 1 tiếng.
 • Boss phụ delay 30 phút
 • Main boss is Asmodeus, Delay 1 hour.
 • Boss second delay 30 minutes

Tầng 2 (F2)

 • Boss chính là Asmodeus, delay 1 tiếng.
 • Boss phụ delay 30 phút
 • Main boss is Asmodeus, Delay 1 hour.
 • Boss second delay 30 minutes

Tầng 3

 • Boss Cloron delay khoảng 1 ngày, rơi vũ khí level 50
 • Boss delay Cloron about 1 day, drop level 50 weapons