[Vịnh nước xoáyi-Willieoseu] Hang Seneto, Đền câm lặng , Hang nguyên tố (Senechio Cave (Fedion), Maitreyan, Elemental Cave)

Chương 6 (Ep 6)

Hang Seneto (Senechio Cave – Fedion)

Đền câm lặng ( Maitreyan)

Hang nguyên tố (Elemental Cave)

Chương 5 trở xuống (Ep 5 or less)

Điện thờ Pharos

 • Level tối đa vào được là 30
 • Boss Pharos delay 1 tiếng rơi item 26~31
 • The maximum level is 30
 • Boss delay Pharos 1 drop item 26 ~ 31

Hang Seneto (Senechio Cave)

 • Boss Ajuha delay 4 tiếng, rơi trang bị 36~39
 • Boss Ajuha delays 4 hours, falling items level 36 ~ 39

Đền câm lặng (Maitreyan)

 • Boss chính cho trang bị 50~53, thời gian delay tiêu chuẩn 4 tiếng (các phiên bản tại VN đã nâng lên cao hơn)
 • Boss key for page 50 ~ 53, the standard 4-hour delay (the version in Vietnam has raised more)

Hang nguyên tố (Elemental Cave)

 • Tất cả các boss rơi trang bị level 55
 • Tất cả các Boss delay 12 tiếng
 • Arcane -Vô thuộc tính
  Erial -Gió
  Naiad -Nước
  Ories -Đất
  Phoenix -Lửa
 • All bosses drop level 55 items
  All Boss 12-hour delay
  Arcane – No attribute
  Erial-Wind
  Naiad – Water
  Ories-Land
  Phoenix-Fire