Liên minh Ánh Sáng ( Alliance of Light)

Map 1: Vùng Kello (Erina) (Lv1~20)

Vùng Kello (Erina)Map 2: Vịnh nước xoáy (Willieoseu) (Lv20~40)

Làng chài (Willieoseu)

Map 3: Vùng Hygon (Adellia) (Lv40~50)

Vùng Hygon (Adellia)

Map 4: Làng Pando (Skulleron)  (Lv50~60)

Làng Pando (Skulleron)

Map 5: Vùng Vallar (Valdemar Regnum) (Lv60~70)

Vùng Vallar (Valdemar Regnum)

Map 6 : Vùng Pantanassa (Pantanassa) (Lv70~80)

Vùng Pantanasa (Pantanasa)

Thành Apulun (Apulune)

Thành Apulun (Apulune)