Bản đồ luyện cấp (Map of the training)

Liên minh Ánh Sáng (alliance of light )

English version, please look at the map of the Vietnamese version

Map 1: Vùng Kello (Erina)

Map 2: Làng chài (Willieseu)

Map 3: Vùng Hygon (Adellia)

Map 4: Làng Pando (Skulleron)

Map 5: Vùng Vallar (Valdemar Regnum)

Map 6: Pantanasa 

Liên minh Phẫn Nộ (union of fury )

Map 1: Vùng Gliter (Reikeuseu)

Map 2: Vùng Aidon (Keuraijen)

Map 3: Vùng Arena (Adeurian)

Map 4: Vùng Ranha (Astenes)

Map 5: Vùng Palion (Palaion Regnum)

Map 6: Theodores

Chiến trường (PVP maps)

Chiến trường 1: Chiến trường Thiết Huyết (PVP 1 – Proelium Frontier)

Chiến trường 2: Chiến trường Băng Giá (PVP 2 – Cantabalian)

Chiến trường 3: Chiến trường Biên giới D-Water  (PVP 3 – D-Water Borderland)