Hầm mộ Linh thiêng (Water Dragon Lair)

Cách vào:

  1. Dùng cổng dịch chuyển tại thành Aputlun đến Biên giới D-Water
  2. Chạy đến cổng dịch chuyển của hang nằm ở vị trí được khoanh đỏ trong bản đồ

How to enter: 

  1. Use Portal from Apulune to D-Water Borderland
  2. Run to the portal that circles  with red color
    HMLT