Hầm mộ Huyền bí (Tragos Cavum)

Cách vào:

  1. Dùng cổng dịch chuyển tại Apulun đến Biên giới D-Water
  2. Chạy đến cổng dịch chuyển của hang nằm ở vị trí được khoanh đỏ trong bản đồ

How to enter:

  1. Use Portal in Apulune to D-Water Borderland
  2. Run to the portal that circles  with red color

Biên giới D-Water HMHB