Điện thờ Pharos (Temple of Paros) , Điện thờ Rapioru (Maze of Rapioru) ( Lv20 ~ Lv30)

Điện thờ Pharos (Temple of Paros) 

Cách vào:

  1. Chọn địa điểm dịch chuyển đến Làng Chài/Vùng Aidon
  2. Chạy đến cổng dịch chuyển của hang nằm ở vị trí được khoanh đỏ trong bản đồ

How to enter: 

  1. Use any Portal in Willieoseu/Keuraijen
  2. Run to the portal that circles  with red color

lang-chai-v

 0

Điện thờ Rapioru (Maze of Rapioru)