Đền Caelum Sacra (Caelum Sacra)

Cách vào:

  1. Dùng cổng dịch chuyển tại thành Aputlun đến Biên giới D-Water
  2. Có 2 cổng dịch chuyển là Thảo Nguyên và Hoang mạc-1, chọn Thảo nguyên
  3. Sau khi vào Thảo nguyên, hãy chạy đến cổng dịch chuyển của Caelum Sacra nằm ở vị trí được khoanh đỏ trong bản đồ
  4. Yêu cầu nhóm từ 2 – 7 thành viên. 

How to enter: 

  1. Use Portal from Apulune to D-Water Borderland
  2. There are 2 portals that lead  you too Stable Erde and Deep Desert-1, choose the Stable Erde
  3. After enter to Stable Erde, let’s run to the portal that circles  with red color in the map
  4. Only for party of 2~7 members

Caelum Sacra