Bản đồ chiến trường (PVP maps)

Chiến trường 1: Chiến trường Thiết Huyết (Proelium Frontier) (lv1~15)

Cách vào:

 • [LMAS] Về Thị trấn Kello ở map 1, phía sau NPC dịch chuyển đến Làng chài là cổng vào 
 • [LMPN] Về thành Gliter, phía sau NPC dịch chuyển đến Làng chài là cổng vào 

How to enter:

 • [AOL] Go to Town Kello in map 1, behind NPC lead to Willieoseu has a portal to Proelium Frontier
 • [UOF] Go to Reikeuseu in map 1, behind NPC lead toKeuraijen has a portal to Proelium Frontier

Chiến trường Thiết Huyết (Proelium Frontier)

Chiến trường 2: Chiến trường băng giá (2nd PVP map: Cantabalian) (Lv20~30)

Cách vào:

 • [LMAS]
                   Về Thị trấn Kello , sử dụng cổng dịch chuyển đến Làng Chài, NPC trước lối vào Chiến trường thiết huyết. au khi vào  được map 2, nhìn vào bản đồ Làng Chài có chữ “Chiến trường băng giá”. 
                   Về Thành Apulun, sử dụng cổng dịch chuyển đến Làng Chài ở NPC dịch chuyển đứng ở 4 góc. Sau khi vào  được map 2, nhìn vào bản đồ Làng Chài có chữ “Chiến trường băng giá”. 


 • [LMPN] Về thành Gliter, phía sau NPC dịch chuyển đến Làng chài là cổng vào. au khi vào  được map 2, nhìn vào bản đồ  có chữ “Chiến trường băng giá”. 
                   Về thành Narsi, sử dụng cổng dịch chuyển đến Làng Chài ở NPC dịch chuyển đứng ở 4 góc. Sau khi vào  được map 2, nhìn vào bản đồ  có chữ “Chiến trường băng giá”. 

How to enter:

 • [AOL] Go to Town Kello in map 1, use the portal to. After enter to map 2, see on the map has the name “Proelium Frontier”
  Go to Apulune, use Portal from NPCs stand 4 sides
 • [UOF] Go to Reikeuseu in map 1, behind NPC lead to Keuraijen has a portal to Proelium Frontier. After enter to map 2, see on the map the name “Proelium Frontier”

Chiến trường băng giá (Cantabalian)

Điện thờ Pharos (Temple of Paros) ( Lv20 ~ Lv30)

 • Có tên trên bản đồ map 2
 • Named in 2nd map

Điện thờ Rapioru (Maze of Rapioru) ( Lv20 ~ Lv30)

 • Có tên trên bản đồ map 2
 • Named in 2nd map

Chiến trường 3: Biên giới D-Water (3rd PVP map: D-Water Borderland)

(lv.60)

Cách vào:

 • [LMAS] Cách 1: Về Thành Apulun, tìm địa điểm tên “Pháo đài Karis”  thông qua giao dịch với NPC đứng ở 4 góc
                  Cách 2: Về map 3, Vùng Hygon tìm tên “Biên giới DWater” trên bản đồ
 • [LMPN] Cách 1:Về Thành Narsi, tìm địa điểm tên “Pháo đài Raiko”   thông qua giao dịch với NPC đứng ở 4 góc
                   Cách 2:Về map 3, Vùng Arena tìm tên “Biên giới DWater” trên bản đồ

How to enter:

 • [AOL] Option 1: Go to Narsilian, find the name “Karis” through the transaction with NPCs stand at 4 sides
                Option 2: Go to 3rd map, find the name “DWater Borderland” on the map
 • [UOF]Option 1: Go to Narsilian , find the name “Raigo”  through the transaction with NPCs stand at 4 sides
               Option 2:Go to 3rd map, find the name “DWater Borderland” on the map


Biên giới D-Water (D-Water Borderland)

Biên giới D-Water

Hầm mộ Huyền bí (Tragos Cavum)

 • Sau khi vào được “Biên giới DWater”, tìm tên trên bản đồ
 • After enter to the 3rd map “Dwater borderland” then find the name on the map

Hầm mộ Linh thiêng (Water Dragon Lair)

 • Sau khi vào được “Biên giới DWater”, tìm tên trên bản đồ
 • After enter to the 3rd map “Dwater borderland” then find the name on the map

Chiến trường 4: Chiến trường Canos (4th PVP map: Kanos Illium)

(lv60~70)

Cách vào:

 • [LMAS] Về Thành Apulun, thông qua giao dịch với 4 NPC di chuyển đứng ở 4 góc, tìm tên “Chiến trường Canos”, trả phí di chuyển là 500 000 gold. Hiện tại ở Shaiya Hero  cổng dịch chuyển nào từ Vallar đến Chiến trường Canos đã bị vô hiệu hóa.
 • [LMPN] Về Thành Narsi, thông qua giao dịch với 4 NPC di chuyển đứng ở 4 góc, tìm tên “Chiến trường Canos”, trả phí di chuyển là 500 000 gold. Hiện tại ở Shaiya Hero  cổng dịch chuyển nào từ  Palion đến Chiến trường Canos đã bị vô hiệu hóa.

How to enter:

 • [AOL] Go to Apulune, through transactions with4 NPC moving, choose the portal to “Valdemar Regnum”, after enter to “Valdemar Regnum”, find on the map the name “The 2nd Army corps camp”. Run to there. After enter to “The 2nd Army corps camp”, let’s find the portal there will lead you to Kanos Illium.
 • [UOF] Go to Narsilian, through transactions with4 NPC moving, choose the portal to “Palaion Regnum”, after enter to “Palaion Regnum”, find on the map the name “Contam nated Forest”. Run to there. After enter to “Contam nated Forest”, let’s open the map (M) again, the neatby place of “Contam nated Forest” has a portal there will lead you to Kanos Illium.

Chiến trường Canos (4th PVP map )

Chiến trường Canos Vi
Chiến trường Canos

Chiến trường 5: Chiến trường Hẻm núi của tham lam (4th PVP map: Cayon of Greed) 

Cách vào:

 • [LMAS]

  •   Vào bản đồ Chiến trường “Biên giới Dwater”
  •   Dùng cổng dịch chuyển ở đây tới “Thảo nguyên sự sống”
  •   Sau khi vào được  “Thảo nguyên sự sống”, tìm trên bản đồ tên “Pantanasa”
  •   Chạy đến cổng dịch chuyển đi đến vùng Pantanasa
  •   Sau khi vào được vùng Pantanassa, tìm trên bản đồ cổng dich chuyển đến “Cayon of Greed”
 • [LMPN]

  •   Vào bản đồ Chiến trường “Biên giới Dwater”
  •   Dùng cổng dịch chuyển ở đây tới “Thảo nguyên sự sống”
  •   Sau khi vào được  “Thảo nguyên sự sống”, tìm trên bản đồ tên “Theodores”
  •   Chạy đến cổng dịch chuyển đi đến vùng Theodores
  •   Sau khi vào được vùng Theodores, tìm trên bản đồ cổng dich chuyển đến “Cayon of Greed”

How to enter:

 • [AOL]

  •   Enter to PVP map : “Dwater Borderland”
  •   Use the portal from “Dwater Borderland” then enter to Stable Erde
  •   After enter to Stable Erde then find the name “Pantanassa”
  •   Run to the portal to  Pantanassa
  •   After enter to Pantanassa, find on the map the name “Cayon of Greed”
 • [UOF]
  •   Enter to PVP map : “Dwater Borderland”
  •   Use the portal from “Dwater Borderland” then enter to Stable Erde
  •   After enter to Stable Erde then find the name “Theodores”
  •   Run to the portal to  Theodores
  •   After enter to Theodores, find on the map the name “Cayon of Greed”

Chiến trường Hẻm núi tham lam

cayon of greed

Thảo nguyên sự sống (Stable Erde) (lv55~60)

Cách vào:

 • [LMAS] Về Thành Apulun, thông qua giao dịch với 4 NPC di chuyển đứng ở 4 góc, tìm tên “Pháo đài Karis”
                    Sau khi vào được  “Biên giới DWater”,  sẽ thấy ngay 2 cổng dịch chuyển, rê chuột vào cổng dịch chuyển sẽ hiện tên,tìm cổng nào có tên “Thảo nguyên sự sống”
 • [LMPN] Về Thành Narsi, thông qua giao dịch với 4 NPC di chuyển đứng ở 4 góc, tìm tên “Pháo đài Raiko”
                      Sau khi vào được  “Biên giới DWater”,  sẽ thấy ngay 2 cổng dịch chuyển, rê chuột vào cổng dịch chuyển sẽ hiện tên,tìm cổng nào có tên “Thảo nguyên sự sống”

How to enter:

 • [AOL] Go to Apulune, through transactions with4 NPC moving, find the name “Karis”
               After enter to “Karis”, immediately you will see 2 portal, drag the mouse into those, find the name of portal that lead to Stable Erde
 • [UOF] Go to Narsilian, through transactions with4 NPC moving, find the name “Raigo”
               After enter to “Raigo”, immediately you will see 2 portal, drag the mouse into those, find the name of portal that lead to Stable Erde

Thảo nguyên (Stable Erde)

Đảo hải tặc (Oblivion Insula)

 • Sau khi vào được Thảo nguyên sự sống, tìm tên “Đảo hải tặc Obvilion” trên bản đồ
 • After enter to Stable Erde, find on the map the name  “Obvilion Insula”

Đền Caelum Sacra (Caelum Sacra)

Yêu cầu nhóm từ 2 – 7 thành viên. (Only for party of 2~7 members)

 • Sau khi vào được Thảo nguyên sự sống, tìm tên “Đền Caelum” trên bản đồ
 • After enter to Stable Erde, find on the map the name “Caelun Sacra”

 Hoang mạc 1 (Deep Desert-1) (lv55~60)

Cách vào:

 • [LMAS] Về Thành Apulun, thông qua giao dịch với 4 NPC di chuyển đứng ở 4 góc, tìm tên “Pháo đài Karis”
                    Sau khi vào được   “Pháo đài Karis”,  sẽ thấy ngay 2 cổng dịch chuyển, rê chuột vào cổng dịch chuyển sẽ hiện tên,tìm cổng nào có tên “Hoang mạc-1”
 • [LMPN] Về Thành Narsi, thông qua giao dịch với 4 NPC di chuyển đứng ở 4 góc, tìm tên “Pháo đài Raiko”
                      Sau khi vào được “Pháo đài Raiko”,  sẽ thấy ngay 2 cổng dịch chuyển, rê chuột vào cổng dịch chuyển sẽ hiện tên,tìm cổng nào có tên  “Hoang mạc-1”

How to enter:

 • [AOL] Go to Apulune, through transactions with4 NPC moving, find the name “Karis”
               After enter to”Karis”, immediately you will see 2 portal, drag the mouse into those, find the name of portal that lead to Deep Desert-1
 • [UOF] Go to Narsilian, through transactions with4 NPC moving, find the name “Raigo”
               After enter to “Raigo”, immediately you will see 2 portal, drag the mouse into those, find the name of portal that lead to Deep Desert-1

Sa mạc 1 (Deep Desert 1)

Hoang mạc 2 (Deep Desert 2) (lv55~60)

 • Sau khi vào được Hoang mạc 1 , nhìn vào bản đồ và chạy đến cổng dịch chuyển đi đến Hoang mạc 2
 • After enter to Deep Desert-1 then find on the map the name “Deep Desert 2” and run to there.

Sa mạc 2 (Deep Desert 2)