Shaiya Private Training

Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng xem cách cài đặt SQL Server 2008 RC2 trên Windows 7 để chạy ShaiyaServer. Link download các bạn có thể xem bên dưới phần mô tả.


In this tutorial we will look at how to install SQL Server 2008 RC2 on Windows 7 to run ShaiyaServer. The download link you can see below the description.

Cấu hình như vậy đã an toàn và bảo mật chưa? 

Chưa

Tại sao?

Server của Shaiya trong bản Omega được sử dụng đã rất cũ, có rất nhiều lỗi được phát hiện từ ps_login, ps_game Nam sẽ hướng dẫn trong các bài viết sau. Đồng thời bạn phải học thêm cách bảo mật các tùy chọn trong SQL ví dụ như người dùng sa phải bảo mật tuyệt đối và rất nhiều thứ khác.

Ngoài ra cổng web và cổng login của game rất dễ bị tấn công và ddos. Đây chỉ là cấu hình cơ bản để chạy game chưa bảo mật nhiều.


Did it safe and secure?

Not yet

Why?

ShaiyaServer from Omega is used very old, there are many bugs discovered from ps_login, ps_game that i will guide in the following posts. At the same time, you have to learn how to secure options in SQL, for example, the user “sa” has to be absolutely secure and a lot of other things.

In addition, the portal and login port of the game are vulnerable to attack and ddos. This is just a basic configuration for running server, a lot of unprotected things.