Sự xâm lược của người sắt Phần 1- Shaiya Iron Invasion Part 1

Là cuộc cập nhật hoành tráng nhất trong tháng 6/2013 – cuộc xâm  lược của Người sắt bắt đầu sự kiện từ ngày 13/06/2013 đã được hai nhà sản xuất game Aeria Game và Nexon cập nhật.

Quái vật kim loại kỳ lạ đã xuất hiện trong các chiến trường và được xác định để tiêu diệt phước lành của nữ thần. Bạn và nhóm của bạn phải kết hợp lực lượng của bạn để thoát khỏi những con quái vật kim loại từ Teos. Tất cả những con quái vật phải được tiêu diệt để lấy lại sức mạnh của nữ thần và sức mạnh của chính các bạn. Hãy cẩn thận, những con quái vật bằng kim loại xuất hiện là rất tiên tiến. Và như mọi khi, bạn phải đề phòng liên minh đối lập!

shaiya_main_visual_130613


Shaiya The Iron Invasion W3

Đi cùng với sự kiện những gã người sắt canh Thánh tích này là hàng loạt sự kiện: 

Bingo Event – hoàn thành sự kiện sẽ được lãnh 1 con tem dùng để đổi những phần thưởng may mắn.

PvP ngay tức khắc –  Cho phép người dùng ngay lập tức dịch chuyển đến một khu vực PvP đó là trong mức độ phạm vi-(ví dụ: nếu bạn được cấp 1-15 bạn sẽ được chuyển đến Proliuem, mức 16-30 bạn sẽ được chuyển đến Canta, v.v…)

Shaiya0001

Cuộn giấy nhiệm vụ – Những nhiệm vụ có thể được bắt đầu bất cứ lúc nào, cbạn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Không cần chạy lãnh hay trả nhiệm vụ để lấy phần thưởng của bạn, nhiệm vụ phần thưởng sẽ được ngay lập tức cung cấp một khi nhiệm vụ được hoàn thành.

Shaiya-Iron-Invasion-RW2

This is the most epic update in January 6/2013 – Iron Man invasions started from 06/13/2013 event was two Aeria game developer Nexon Game and updated.

Strange metal monster has appeared in the field and is determined to destroy the blessing of the goddess. You and your team have to combine your forces to get rid of the metal monster from Teos. All monsters must be destroyed to obtain the power of the Goddess and the power of your own. Be careful, the metal monster appears to be very advanced. And as always, you must prevent the opposition alliance!

gtrq_04

Going along with the fact the guys who guard the relics of this iron is a series of events:

Bingo Event- Completion of quests provides you a stamp to use in the Bingo event which can provide you with lucky rewards. 

Instant PvP Button- A quick and easy way to jump right into PvP action! Allows users to instantly travel to a PvP zone that’s in their level range- (e.g. if you are level 1-15 you will be teleported to Proliuem, level 16-30 you will be teleported to Canta, etc. ) 

Quest Scrolls- New quests will be available in the form of scrolls. These quests can be started at any time, provided your character is the appropriate level. There is no need to run all the way back to the quest NPC to retrieve your rewards, quests rewards will be immediately provided once the quest is completed.

iron

Cập nhật những loại thú mới lạ/Update for new pets

120927_cntjr_03 120927_cntjr_04 120927_cntjr_05 shaiya ep6_1

Shaiya0005 Shaiya0003