Trang phục và Thú bay Chương 6 của Shaiya (Shaiya Costumes and Pet in Chapter 6)


Trang phục (Costumes )

Trang phục chương 6 của shaiya có biểu tượng như sau 

Costumes in chapter  6 of shaiya icon following

icon Costumes

Có tổng cộng 5 bộ phục trang cho tất cả các class nhưng hiện tại chỉ có 3 trang phục là hoạt động được, chúng là giống nhau nhưng chỉ khác màu. Mình chỉ đăng lên trang phục của tộc Human, các tộc khác chỉ khác màu

There are a total of 5 sets of costumes for all of the class but there are only 3 costumes in avtivate, they are the same but different color. I just post Costumes of Human class, the others class are different color

Click vào hình để xem hình lớn

Click the image to view extreme size

Human Female 01 vs 02 copyHuman Male 01 vs 02 copyHuman Female vs Male 03 copy

Trang phục có thể được trang bị trong ô cá nhân (I), được khoanh vuông màu đỏ

Costumes can be equipped with personal in cell (I), are marked in red squares

inspect

Thú bay (Flying Pet)

pet

Nói thú bay không có nghĩa là nó bay được qua núi hay cây cối, nó bay thay vì chạy như các con pet khác ^^. Hầu như chỉ có Aeria Shaiya là cập nhật loại pet này, nó vẫn còn là mơ ước đối với các game thủ Shaiya của các máy chủ riêng

Said Flying does not mean that it is flying over the mountain or tree, they fly instead of running like the other pets ^ ^. Almost Aeria Shaiya is updated only type of pet, it is still a dream for gamers Shaiya private servers

Advertisements