Shaiya Chương 6 – Tộc Vail (Shaiya Chapter 6 – Vile)

Tiên tri, Thầy pháp – Oracle, Pangan

ao2 chan2 gang2 non2 quan2

Thích khách – Assassin

ao1 chan1 gang1 non1 quan1