Kẻ bí ẩn (Cryptic One)

  • HP: 2 100 000
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Cryptic One
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 66
  • Thuộc tính: Lửa (tiêu chuẩn)

Là  boss trong Ngai vàng kẻ Bí ẩn , huyền thoại của Shaiya Chương  3

“Ta đến rồi đây, ta muốn phục thù… Ta chính là Cryptic One. Các ngươi phải phục tùng ta”.

Giọng nói tà ác cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và ngày càng thúc giục hơn. Haruhion (Rồng con) và Freezing Mirage (Rồng nước) không biết kẻ này là ai, cũng không biết phải làm sao để chấm dứt tình trạng này nên vô cùng hoảng loạn. Nhưng đồng thời sự sợ hãi đối với Jehar cũng hoàn toàn mất đi

Trong “Sự trở lại của Rồng” phần 2 có tên gọi “Ngai vàng Kẻ Bí Ẩn” các bạn có cơ hội tham gia vào cuộc chiến với Kẻ Bí Ẩn – một con rồng quỷ bí ẩn – vốn xuất hiện ở phần cuối “Sự trở lại của Rồng”.

Sau khi tiêu diệt được Rồng Nước và Rồng Lửa ở Vịnh Nước Xoáy và vùng Aidon, các cổng dịch chuyển đến hang động đặc biệt sẽ mở ra, đưa người chơi đến Ngai Vàng Kẻ Bí Ẩn. Để gặp được Kẻ Bí Ẩn tại ngai vàng của hắn, bạn phải tiêu diệt các Boss rất mạnh để mở những cánh cửa được chúng trấn giữ mở đường đến Ngai vàng.

Kẻ Bí Ẩn – chủ nhân của ngai vàng – và những con quái vật bảo vệ hắn rất hùng mạnh nên bạn cần phải có sự chuẩn bị về chiến lược cũng như quân số đầy đủ. Nếu bạn và các đồng đội có đủ bản lĩnh hạ gục Kẻ Bí Ẩn cùng lũ tay sai của hắn, chắc chắn những phần thưởng quí giá nhận được có thể làm hài lòng bất cứ kẻ khó tính nào trong thế giới Shaiya..

  • HP: 2 100 000
  • The original English name:Cryptic One
  • Level minimum can beat: 66
  • Attribute: Fire (standard)

He is the boss in the Throne who mystery, myth of Shaiya Chapter 3

“I come here, I want revenge … I was Cryptic One.You have to obey me. “

Evil voice again and again and again and more and more urging. Haruhion (Dragon) and Freezing Mirage (Water Dragon) do not know who this is, do not know what to do to put an end to this situation extremely panic. But at the same time fear for Jehar also completely lost

In “The Return of the Dragon” part 2 called “The Mysterious Throne Ke” you have the opportunity to participate in the war with Mysterious Ke – a mysterious demon dragon – which appears at the end of “The return of the Dragon “.

After defeating the Water Dragon and Fire Dragon Water Bay Rotate and Aidon area, the port moved to special caves will open, bringing the player to Him Gold Mysterious Who. To meet Ke Mysterious at his throne, you must destroy the the Boss very strong to open the door to get them to defend open the way to the throne.

Mysterious man – the owner of the throne – and monsters to protect his very powerful, so you need to be prepared for military strategy as well as the full number. If you and your partner have enough bravery to defeat Mysterious Ke flood along his minions certainly get valuable rewards can satisfy any fastidious man in the world of Shaiya .

Cryptic One3

Cryptic One1

Cryptic One2

Cryptic One4

Cryptic One5Advertisements