Dios Exiel

  • HP: 2 059 735
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Dios Exiel
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 64
  • Thuộc tính: Không (tiêu chuẩn)

Là  boss trong Điện Thờ Caelum Sacra Tầng 3. Với HP cao khủng khiếp, boss này bị tranh đoạt bởi hai Liên minh và các bang hội lớn. Rơi đồ rất quý như Ngọc hấp thụ cấp 7

  • HP: 2 059 735
  • The original English name: Kirhiross
  • Level minimum can beat: 64
  • Attribute: None (standard)

This is  boss in Caelum Sacra F3. With the horrible HP , this boss is competition by both the Union and the big guilds. He drops  precious items as Absorption pearl 7

Dios Exiel03

Dios Exiel01

Dios Exiel04

Dios Exiel02