Rồng Địa Ngục (Fantasma Dragon)

  • HP: 999 042 
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Fantasma Dragon
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 64 
  • Thuộc tính: Không 

Rồng boss ở Hầm mộ Linh Thiêng tầng 3

Xem thêm Bản đồ về HMLT

  • HP: 999 042 
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Fantasma Dragon
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 64 
  • Thuộc tính: Không 

 Boss of Water Dragon Lair F3

See Map of  Water Dragon Lair

Advertisements