Con trai của Mago (Mago’s sons)

Con trai trưởng, kế, út của Mago

  • HP: 401 624 ( Shaiya Hero : 5 000 000)
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Mago’s Oldest son, Mago’s Third Son, Mago’s Second son
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 60 ( Shaiya Hero: 70)
  • Thuộc tính: Vô thuộc tính (tiêu chuẩn)

Đây là 3 con trai của Nữ hoàng Ma cà rồng Mago mang vóc dáng cọp thành tinh, gầu  và sói thành tinh ,cả 3 đều có HP giống nhau . Đây là boss của Hang Hỗn Loạn

Mago’s Oldest, Third, Second son

  • HP: 401 624 (Shaiya Hero: 5 000 000)
  • The original English name: Mago’s Oldest son, Mago’s Third Son, Mago’s Second son
  • Minimum level can beat: 60 (Shaiya Hero: 70)
  • Attribute: No attribute (standard)

This is the eldest son of the Vampire Queen Mago with stature tiger, bear and wolf .All three sons have the same HP. They are  boss of Ruber Chaos

Con trai trưởng Mago (Mago’s Oldest son)

 

Con trai kế Mago (Mago’s Second son)

Con trai út Mago (Mago’s Third son)