Secreta

  • HP: 3 954 460 
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Secreta
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 73
  • Thuộc tính: Lửa (tiêu chuẩn)

Là  boss thuộc tính  nước trong chiến trường Canos. Boss nữ “hiếm hoi” trên chiến trường .

  • HP: 3 954 460
  • The original English name: Secreta
  • Level minimum can beat: 73
  • Attribute: Fire (standard)

This is water attributes’s boss in Canos battlefield. Boss women “rare” on the battlefield 

Advertisements