Lumen

  • HP: 3 954 460 
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Lumen
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 73
  • Thuộc tính: Lửa (tiêu chuẩn)

Là  boss thuộc tính  lửa trong chiến trường Canos. Trông dữ dằn nhưng vẫn khá bảnh trai

  • HP: 3 954 460
  • The original English name: Lumen
  • Level minimum can beat: 73
  • Attribute: Fire (standard)

This is water attributes’s boss in Canos battlefield. Look at his face quite fierce but still quite handsome