Dentatus

  • HP: 3 954 460 
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Dentatus
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 73
  • Thuộc tính: Đất (tiêu chuẩn)

Là  boss thuộc tính  đất trong chiến trường Canos, trông anh ta thật ngầu o_o”

  • HP: 3 954 460
  • The original English name: Dentatus
  • Level minimum can beat: 73
  • Attribute: Fire (standard) 

This is soil attributes’s boss in Canos battlefield, he looks cool

Advertisements