Ales

  • HP: 3 954 460 
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Ales
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 73
  • Thuộc tính: Gió (tiêu chuẩn)

Là  boss thuộc tính  gió trong chiến trường Canos, trang phục và  vũ khí của anh ta khá ấn tượng

  • HP: 3 954 460
  • The original English name: Ales
  • Level minimum can beat: 73
  • Attribute: Wind (standard)

This is the boss with  wind attributes in battle Canos. His costume and weapons quite impressive