Rồng Cổ Đại (Cryptic the Immortal)

  • HP: 9 999 999
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Cryptic the Immortal
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 69 ( Shaiya Hero: 80)
  • Thuộc tính: Nước (Shaiya Hero: Gió)

Đây là loài rồng sống trong nơi được gọi là Ngai Vàng Kẻ Bí Ẩn, HP của loài rồng này cũng thuộc loại “khủng”. Đây là “chân dung” của kẻ bí ẩn đầy kiêu hãnh:

  • HP: 9 999 999
  • The original English name: Cryptic the Immortal
  • Minimum level can beat: 69 (Shaiya Hero: 80)
  • Attribute: Water (Shaiya Hero: Wind)

This is a dragon living in a place called The Mysterious Golden Throne, HP’s dragons this kind of “horrible”. This is a “portrait” of the mysterious man proud:

Advertisements