Nữ thần Phẫn Nộ (Descended Fury Goddess)

  • HP: 45 000 000
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Descended Fury Goddess
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 63
  • Thuộc tính: Không có (tiêu chuẩn)

Đây là vị nữ thần đại diện cho Liên minh Phẫn Nộ với HP “trâu bò” kém vị Nữ thần của LMAS 1 chút. Vị nữ thần này  rất ít khi xuất hiện trừ các sự kiện cho GM tổ chức, không phải là 1 loại “quái vật” bình thường.

 

  • The original English name: descended Fury Goddess
  • Level minimum can beat: 63
  • Attribute: None (standard)

This is the goddess representing the Union angry at HP “buffer” less than Goddess of Alliance of Light a bit. Goddess rarely appear except for the GM held events, not one kind of “monster” normal.

Advertisements